چرا بسیاری مواقع نمی توانیم دیگران را دوست داشته باشیم؟

چرا بسیاری مواقع نمی توانیم دیگران را دوست داشته باشیم؟ ?اینکه ما نمی‌توانیم آدم‌ها را دوست بداریم به دلیل این است که به «آشکاری حقیقت» قائل هستیم و می‌گوییم که حقیقت بسیار آشکار است و آن حقیقتِ آشکار هم پیش ماست و هرکس که به این حقیقتِ آشکاری که پیش ماست، معتقد نیست این مقابل […]